„Югоизточно държавно предприятие“ ДП, ТП „Държавно ловно стопанство Тополовград“: Тендеры


E-mail: dlstopolovgrad@uidp-sliven.com
Телефон: +359 47052210
Страна: Болгария
Город: Тополовград
Адрес: „Югоизточно държавно предприятие“ ДП, ТП „Държавно ловно стопанство Тополовград“
2016176540285
ул. „Александър Стамболийски“ № 17
Тополовград
6560
Bulgaria
Лице за контакт: 6560
Телефон: +359 47052210
Електронна поща: dlstopolovgrad@uidp-sliven.com
Факс: +359 47052210
код NUTS: BG422
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.uidp-sliven.com
Адрес на профила на купувача: http://uidp-sliven.com/procedures/633
всего: 7