Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ): Тендеры


E-mail: namrb@namrb.org
Телефон: +359 29434467
Страна: Болгария
Город: София
Адрес: Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ)
121399226
ул. „Голаш“ № 23
София
1111
Bulgaria
Лице за контакт: 1111
Телефон: +359 29434467
Електронна поща: namrb@namrb.org
Факс: +359 29434431
код NUTS: BG411
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.namrb.org
Адрес на профила на купувача: www.namrb.org
всего: 2
10 май

Номер: 1854343

Страна: Болгария

Источник: TED

11 фев

Номер: 853

Страна: Болгария

Источник: TED