„Югоизточно държавно предприятие“ ДП — Сливен — ТП „Държавно горско стопанство Казанлък“: Тендеры


E-mail: dgskazanluk@uidp-sliven.com
Телефон: +359 43164776
Страна: Болгария
Город: Казанлък
Адрес: „Югоизточно държавно предприятие“ ДП — Сливен — ТП „Държавно горско стопанство Казанлък“
2016176540149
ул. „Освобождение“ № 19
Казанлък
6100
Bulgaria
Лице за контакт: 6100
Телефон: +359 43164776
Електронна поща: dgskazanluk@uidp-sliven.com
Факс: +359 43164775
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.uidp-sliven.com
Адрес на профила на купувача: http://uidp-sliven.com/procedures/2194
всего: 1