Construction work

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Болгария
Язык: EN BG
Заказчик: Кмета на Община Берковица - публичен възложител по чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП
Номер: 1338
Дата публикации: 11-02-2017
Начальная цена контракта: 85 589 742 (RUB)
Оригинальная сумма: 2 467 169 (BGN)

Источник: TED
Описание на оригинальном языке

Описание

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Кмета на Община Берковица - публичен възложител по чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП
   пл. „Йордан Радичков“ № 4
   Берковица
   3500
   Bulgaria
   Telephone: +359 95389129
   E-mail: ob@berkovitsa.com
   Fax: +359 95388405
   NUTS code: BG312
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   http://berkovitsa.bg/profil_new/?p=4610
   Additional information can be obtained from the abovementioned addressto the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
   Regional or local authority
  5. Main activity:
   General public services
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    „Инженеринг-проектиране, упражняване на АН и изпълнение на СМР във вр. с изпълнение на проект BG16RFOP001-2.001-0184“Повишаване на енерг. ефект. на жил. сгради в гр. Б-ца по ОПРР 2014-2020 г. по 10 ОП.


   2. Main CPV code:
    45000000
   3. Type of contract:
    Works
   4. Short description:

    „Инженеринг — проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP001-2.001-0184 „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица“ по ОПРР 2014-2020 г. по 10 обособени позиции. „Предметът на поръчката по всяка обособена позиция включва: изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект; извършване на СМР по одобрен работен проект; упражняване на авторски надзор и съдействие при осигуряване на необходимите съгласувателни и разрешителни документи, изискващи се от националното законодателство. Всички дейности, следва да бъдат извършени в съответствие с действащото законодателство, Техн. спецификация по съответната обособена позиция и Методическите указания на ОПРР 2014-2020 г. Пълната информация, относно обхвата, обема и изискванията към изпълнението на общ. поръчка за всеки обект по обособ. позиция е подробно описана и регламентирана в Документацията за общ. поръчка, публикувана в „Профила на купувача“.


   5. Estimated total value:
    Value excluding VAT: 2 467 169.15 BGN
   6. Information about lots:
    one lot onlyMaximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 1
  2. Description
   1. Title:

    Инженеринг на обект: жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, ж.к. „Изгрев“, бл. Победа 13, бл. 14, бл. 14А“


    Lot No: 1
   2. Additional CPV code(s):
    45000000, 71500000, 71300000, 71315000
   3. Place of performance:
    NUTS code: BG312
    Main site or place of performance:

    Гр. Берковица, община Берковица, обл. Монтана, ж.к. „Изгрев“, бл. Победа 13, бл. 14, бл. 14А.


   4. Description of the procurement:

    Обект: МЖС-частна собственост, находяща се в гр. Берковица, ж.к. „Изгрев“, бл. Победа 13, бл. 14, бл. 14А; Идентификатор на сградата: 03928,513.280.1, 03928.513.280.2, 03928.513.280.3 в ПИ 03928.513.280 по кадастралната карта (КК) на гр. Б-ца, УПИ І, кв. 1 по плана на гр. Б-ца; Година на построяване: 1988-1989 г. МЖС ж.к. „Изгрев“ блок 13, 14, 14А, гр. Б-ца се състои от 3 корпуса — неотопляем сутерен, партер (кота ±0,00), като секции 13 и 14 разполагат с по 4 типови етажа, а секция 14А съответно с 5 типови етажа, всички с конструктивна височина 2,80 м. МЖС ж.к. „Изгрев“ блок 13, 14, 14А, гр. Б-ца разполага със скелетно-гредова конструкция. Сградата е трисекционна с 3 отделни входа: 1 от изток и 2 от север. До всички тях се стига посредством стълбище от терена. Многофамилната жилищна сграда се състои от 5 и съответно шест надземни етажа, партерен етаж с гаражи и складове и неотопляем сутерен (мазета). Конструкцията на сградата е монолитна масивна, с носещи стоманобетонни елементи /колони, греди/ Площи: Обща застроена площ — 653 кв. м, обща разгъната застроена площ — 4 556,44 кв. м. Блок „Победа № 13“ застроена площ 204 кв. м, разгъната застроен площ — 1 407,80 кв. м. Блок 14 — застроена площ 223 кв. м, разгъната застроена площ — 1 404,43 кв. м. Блок 14а — застроена площ 226 кв. м, разгъната застроена площ — 1 744,21 кв. м. Отопляема площ: 3 562,83 м2; Отопляем обем: 9 975,92 м3; В обхватът на поръчката се включват, следните дейности:

    1. Проектиране: Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект, за изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградата, в обхват и съдържание, съгласно техническата спецификация за обособената позиция, ЗУТ, подзаконови актове по прилагането му, вкл. Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Инвестиционния проект, следва да бъде надлежно съгласуван с всички експлоатационни дружества и други съгласувателни органи и одобрен от главния архитект на Общината. Получаване на всички необходими становища и разрешения, съгласно българското законодателство. Проектите, следва да бъдат придружени с подробни количествено-стойности сметки по приложимите части, придружени с анализ на единичните цени за всички видове работи, включени в тях. Изпълнителят изготвя обобщена количествена и количествено-стойностна сметка като се съобразява със сумата по ценово предложение, както и количествено-стойностна сметка по обособени обекти и общи части на сградата.

    2. Изпълнение на СМР 1. всички задължителни енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна ефективност; 2. всички задължителни мерки, предписани в техническото обследване; 3. всички необходими мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда съгласно действащата нормативна уредба; 4. Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и възстановяване на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването. Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с изискванията на българската нормативна уредба, техническите спецификации на вложените в строежа строителни продукти, материали и оборудване, и добрите строителни практики в България и в Европа. Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация (приемане) на СМР за обновяване за енергийна ефективност, ще се удостоверяват със съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Всички образци на документи, които засягат инвестиционния процес.

    3. Упражняване на авторски надзор по ЗУТ-съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба. Прогнозната стойност на обособената позиция е 642 340,35 BGN без ДДС, разпределени, както следва: Изготвяне на технически инвестиционен проект във фаза работен и извършване на авторски надзор по време на строителството-30 800 BGN без ДДС. Изпълнение на СМР-611 540,35 BGN без ДДС.


   5. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Показател Ср1 (Срок за изготвяне на инвестиционния проект) / Weighting: 10 (десет) точки
    Quality criterion - Name: Показател Ср2 (Срок за изпълнение на строително-монтажните дейности ) / Weighting: 30 (тридесет) точки
    Quality criterion - Name: Показател Ср3 (Срок за реакция по отстраняване на възникнали дефекти в срока на гаранция) / Weighting: 10 (десет) точки
    Price - Weighting: 50(петдесет) точки
   6. Estimated value:
    Value excluding VAT: 642 340.35 BGN
   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 24
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: Проект № BG16RFOP001-2.001-0184„Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица“ по административен договор за предоставяне на БФП, продължава в Доп. информация.
   13. Additional information:

    № от ИСУН BG16RFOP001-2.001-0184-C01 и № РД-02-37-247/08.11.2016 г. на Министерство на Регионалното развитие и благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 — Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ по процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“ съфинансирана от ЕС чрез чрез ЕФРР.


   14. Title:

    Инженеринг на обект: жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, ул. „Александровска“ № 41, вх. А и вх. Б


    Lot No: 2
   15. Additional CPV code(s):
    45000000, 71500000, 71300000, 71315000
   16. Place of performance:
    NUTS code: BG312
    Main site or place of performance:

    Гр. Берковица, общ. Берковица, обл. Монтана, ул. „Александровска“ № 41, вх. А и вх. Б.


   17. Description of the procurement:

    Обект: Многофамилна жилищна сграда-частна собственост, находяща се в гр. Берковица, ул. „Александровска“ № 41, вх. А и вх. Б; Идентификатор на сградата: 03928.512.525.4 в ПИ 03928.512.525 по кадастралната карта (КК) на гр. Берковица. Година на построяване: 1967 г. МЖС ул. „Александровска“ № 41, бл. 27 — Вх. А и Вх. Б, гр. Берковица се състои от 1 корпус — неотопляем сутерен, партер (кота ±0,00), 4 типови етажа с конструктивна височина 2,90 м и неизползваемо подпокривно пространство.

    МЖС ул. „Александровска“ № 41, бл. 27 — Вх. А и Вх. Б, гр. Берковица разполага със скелетно-гредова конструкция. Сградата е едносекционна с 2 отделни входа от север. Всички те се намират наравно с терена. Многофамилната жилищна сграда се състои от 4 надземни етажа, партерен етаж с гаражи и складове и неотопляем сутерен (мазета). Конструкцията на сградата е монолитна масивна, с носещи стоманобетонни елементи /колони, греди/. Площи: ЗП — З87 м2, РЗП — 1 909 кв. м: Вх. А — ЗП- 194 м2 и Вх. Б — ЗП 193 м2. Отопляема площ: 1 549 м2; Отопляем обем: 4 869,41 м3; В обхватът на поръчката се включват, следните дейности: 1. Проектиране: Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект, за изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградата, в обхват и съдържание, съгласно техническата спецификация за обособената позиция, ЗУТ, подзаконови актове по прилагането му, вкл. Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Инвестиционния проект, следва да бъде надлежно съгласуван с всички експлоатационни дружества и други съгласувателни органи и одобрен от главния архитект на Общината. Получаване на всички необходими становища и разрешения, съгласно българското законодателство. Проектите, следва да бъдат придружени с подробни количествено-стойности сметки по приложимите части, придружени с анализ на единичните цени за всички видове работи, включени в тях. Изпълнителят изготвя обобщена количествена и количествено-стойностна сметка като се съобразява със сумата по ценово предложение, както и количествено-стойностна сметка по обособени обекти и общи части на сградата. 2. Изпълнение на СМР: 1. всички задължителни енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна ефективност; 2. всички задължителни мерки, предписани в техническото обследване; 3. всички необходими мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда съгласно действащата нормативна уредба; 4. Препоръчителни мерки, описани в техн. спецификация; 5. Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и възстановяване на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването. Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с изискванията на българската нормативна уредба, техническите спецификации на вложените в строежа строителни продукти, материали и оборудване, и добрите строителни практики в България и в Европа. Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация (приемане) на СМР за обновяване за енергийна ефективност, ще се удостоверяват със съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Всички образци на документи, които засягат инвестиционния процес. 3. Упражняване на авторски надзор по ЗУТ-съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба. Прогнозната стойност на обособената позиция е 277 546,13 BGN без ДДС, разпределени, както следва: Изготвяне на технически инвестиционен проект във фаза работен и извършване на авторски надзор по време на строителството — 12 900 BGN без ДДС. Изпълнение на СМР-264 646,13 BGN без ДДС.


   18. Award criteria:
    Quality criterion - Name: 1. Показател Ср1 (Срок за изготвяне на инвестиционния проект) / Weighting: 10 (десет) точки
    Quality criterion - Name: 2. Показател Ср2 (Срок за изпълнение на строително-монтажните дейности) / Weighting: 30 (тридесет) точки
    Quality criterion - Name: 3. Показател Ср3 (Срок за реакция по отстраняване на възникнали дефекти в срока на гаранция) / Weighting: 10 (десет) точки
    Price - Weighting: 50(петдесет) точки
   19. Estimated value:
    Value excluding VAT: 277 546.13 BGN
   20. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 24
    This contract is subject to renewal: no
   21. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   22. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   23. Information about options:
    Options: no
   24. Information about electronic catalogues:

   25. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: Проект № BG16RFOP001-2.001-0184 „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица“ по административен договор за предоставяне на БФП, продължава в Доп. информация.
   26. Additional information:

    № от ИСУН BG16RFOP001-2.001-0184-C01 и № РД-02-37-247/08.11.2016 г. на Министерство на Регионалното развитие и благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 — Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ по процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“ съфинансирана от ЕС чрез чрез ЕФРР.


   27. Title:

    Инженеринг на обект: жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, бул. „Мрамор“ № 2, Блок „Бор1“, вх. А и вх. Б


    Lot No: 3
   28. Additional CPV code(s):
    45000000, 71500000, 71300000, 71315000
   29. Place of performance:
    NUTS code: BG312
    Main site or place of performance:

    Гр. Берковица, общ. Берковица, обл. Монтана, бул. „Мрамор“ № 2, Блок „Бор1“, вх. А и вх. Б.


   30. Description of the procurement:

    Обект: Многофамилна жилищна сграда-частна собственост, находяща се в гр. Берковица, бул. „Мрамор“ № 2, Блок „Бор1“, вх. А и вх. Б;Идентификатор на сградата: 03928.512.69.7; 03928.512.69.8 в ПИ 03928.512.69 по кадастралната карта(КК) на гр.Берковица, УПИХІІІ, кв. 78 по плана на гр.Берковица. Година на построяване: 1965 г.

    —МЖС се състои от два корпуса — неотопляем сутерен (кота -3,70), партер (кота-1,20), състоящ се от магазини и други търговски обекти, с конструктивна височина от 4,30м, и съответно вход А, който разполага с три типови жилищни етажа и вход Б, който разполага с четири типови етажа, всички с конструктивна височина 3,00м. Сградата разполага частично с отворен подпокривен етаж, използван от жителите й като сушилня. МЖС разполага със скелетно-гредова конструкция. Сградата е с два входа: един от изток и един от север. До тях се стига посредством стълбище от терена с височина от 65см. МЖС се състои от пет и съответно шест надземни етажа, партерен етаж с магазини, търговски обекти и складове и неотопляем сутерен (мазета).Конструкцията на сградата е монолитна масивна, с носещи стоманобетонни елементи /колони, греди/. Площи: ЗП — 444 м2., РЗП — 2241.09 кв.м: Вх. А — ЗП- 200 м2; РЗП — 1074.97м2; Вх. Б -ЗП -244м2; РЗП — 1166,12 м2. Отопляема площ: 1929.50м2; Отопляем обем: 5788.44м3;В обхватът на поръчката се включват, следните дейности: 1. Проектиране:Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект,за изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградата, в обхват и съдържание, съгласно техническата спецификация за обособената позиция, ЗУТ, подзаконови актове по прилагането му, вкл. Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.Инвестиционния проект, следва да бъде надлежно съгласуван с всички експлоатационни дружества и други съгласувателни органи и одобрен от главния архитект на Общината.Получаване на всички необходими становища и разрешения, съгласно българското законодателство.Проектите, следва да бъдат придружени с подробни количествено-стойности сметки по приложимите части, придружени с анализ на единичните цени за всички видове работи, включени в тях. Изпълнителят изготвя обобщена количествена и количествено-стойностна сметка като се съобразява със сумата по ценово предложение, както и количествено-стойностна сметка по обособени обекти и общи части на сградата. 2.Изпълнение на СМР: 1.всички задължителни енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна ефективност; 2.всички задължителни мерки, предписани в техническото обследване; 3.всички необходими мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда съгласно действащата нормативна уредба; 4. Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и възстановяване на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването.Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с изискванията на българската нормативна уредба, техническите спецификации на вложените в строежа строителни продукти, материали и оборудване, и добрите строителни практики в България и в Европа.Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация (приемане) на СМР за обновяване за енергийна ефективност, ще се удостоверяват със съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Всички образци на документи, които засягат инвестиционния процес. 3. Упражняване на авторски надзор по ЗУТ-съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба.Прогнозната стойност на обособената позиция е 325 733,81 лв. без ДДС, разпределени, както следва:Изготвяне на технически инвестиционен проект във фаза работен и извършване на авторски надзор по време на строителството — 15110 лв. без ДДС.Изпълнение на СМР-310623,81 лв. без ДДС.


   31. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Показател Ср1(Срок за изготвяне на инвестиционния проект) / Weighting: 10 (десет) точки
    Quality criterion - Name: Показател Ср2(Срок за изпълнение на строително-монтажните дейности ) / Weighting: 30 (тридесет) точки
    Quality criterion - Name: Показател Ср3(Срок за реакция по отстраняване на възникнали дефекти в срока на гаранция) / Weighting: 10 (десет) точки
    Price - Weighting: 50 (петдесет) точки
   32. Estimated value:
    Value excluding VAT: 325 733.81 BGN
   33. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 24
    This contract is subject to renewal: no
   34. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   35. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   36. Information about options:
    Options: no
   37. Information about electronic catalogues:

   38. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: Проект № BG16RFOP001-2.001-0184„Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица“ по административен договор за предоставяне на БФП, продължава в Доп.информация.
   39. Additional information:

    № от ИСУН BG16RFOP001-2.001-0184-C01 и №РД-02-37-247/08.11.2016 г. на Министерство на Регионалното развитие и благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 — Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ по процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“ съфинансирана от ЕС чрез чрез ЕФРР.


   40. Title:

    Инженеринг на обект:жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, ул.„Добруджа“ № 7


    Lot No: 4
   41. Additional CPV code(s):
    45000000, 71500000, 71300000, 71315000
   42. Place of performance:
    NUTS code: BG312
    Main site or place of performance:

    Гр.Берковица, общ.Берковица, обл.Монтана,ул.„Добруджа“ № 7.


   43. Description of the procurement:

    Обект: Многофамилна жилищна сграда-частна собственост, находяща се в гр. Берковица, ул.„Добруджа“ № 7;Идентификатор на сградата: 03928.507.96.3 в ПИ 03928.507.96 по кадастралната карта(КК) на гр.Берковица. УПИ ІV, кв.95а по плана на гр.Берковица. Година на построяване: няма данни. Надстрояване на къщата с един етаж по прокект одобрен 1987г. от община Берковица.

    МЖС ул.„Добруджа“ № 7, гр.Берковица се състои от един обем — неотопляем полувкопан сутерен, два жилищни етажа с конструктивна височина от 3,00м и подпокривен етаж.

    МЖС ул.„Добруджа“ № 7, гр.Берковица разполага със скелетно-гредова конструкция. Сградата е едносекционна с един вход, находящ се на северната фасада. Котата на главния вход съвпада с котата на прилежащия терен. Многофамилната жилищна сграда се състои от четири надземни жилищни етажа, неотпляем сутерен със складове и мази и неотопляем тавански етаж. Конструкцията на сградата е монолитна масивна, с носещи стоманобетонни елементи /колони, греди/. Площи: ЗП — 124 м2., РЗП — 379.64 м2: Отопляема площ: 256.34м2; Отопляем обем: 795.30м3;В обхватът на поръчката се включват, следните дейности: 1. Проектиране:Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект,за изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградата, в обхват и съдържание, съгласно техническата спецификация за обособената позиция, ЗУТ, подзаконови актове по прилагането му, вкл. Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.Инвестиционния проект, следва да бъде надлежно съгласуван с всички експлоатационни дружества и други съгласувателни органи и одобрен от главния архитект на Общината.Получаване на всички необходими становища и разрешения, съгласно българското законодателство.Проектите, следва да бъдат придружени с подробни количествено-стойности сметки по приложимите части, придружени с анализ на единичните цени за всички видове работи, включени в тях. Изпълнителят изготвя обобщена количествена и количествено-стойностна сметка като се съобразява със сумата по ценово предложение, както и количествено-стойностна сметка по обособени обекти и общи части на сградата. 2.Изпълнение на СМР: 1.всички задължителни енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна ефективност; 2.всички задължителни мерки, предписани в техническото обследване; 3.всички необходими мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда съгласно действащата нормативна уредба; 4. Препоръчителни мерки, описани в техн.спецификация; 5. Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и възстановяване на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването.Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с изискванията на българската нормативна уредба, техническите спецификации на вложените в строежа строителни продукти, материали и оборудване, и добрите строителни практики в България и в Европа.Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация (приемане) на СМР за обновяване за енергийна ефективност, ще се удостоверяват със съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Всички образци на документи, които засягат инвестиционния процес. 3. Упражняване на авторски надзор по ЗУТ-съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба.Прогнозната стойност на обособената позиция е 58 095,21 лв. без ДДС, разпределени, както следва:Изготвяне на технически инвестиционен проект във фаза работен и извършване на авторски надзор по време на строителството — 2650 лв. без ДДС.Изпълнение на СМР-55445,21 лв. без ДДС.


   44. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Показател Ср1(Срок за изготвяне на инвестиционния проект) / Weighting: 10 (десет) точки
    Quality criterion - Name: Показател Ср2(Срок за изпълнение на строително-монтажните дейности ) / Weighting: 30 (тридесет) точки
    Quality criterion - Name: Показател Ср3(Срок за реакция по отстраняване на възникнали дефекти в срока на гаранция) / Weighting: 10 (десет) точки
    Price - Weighting: 50 (петдесет) точки
   45. Estimated value:
    Value excluding VAT: 58 095.21 BGN
   46. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 24
    This contract is subject to renewal: no
   47. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   48. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   49. Information about options:
    Options: no
   50. Information about electronic catalogues:

   51. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: Проект № BG16RFOP001-2.001-0184„Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица“ по административен договор за предоставяне на БФП, продължава в Доп.информация.
   52. Additional information:

    № от ИСУН BG16RFOP001-2.001-0184-C01 и №РД-02-37-247/08.11.2016 г. на Министерство на Регионалното развитие и благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 — Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ по процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“ съфинансирана от ЕС чрез чрез ЕФРР.


   53. Title:

    Инженеринг на обект:жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, бул. „Мрамор“ № 6, блок 5


    Lot No: 5
   54. Additional CPV code(s):
    45000000, 71500000, 71300000, 71315000
   55. Place of performance:
    NUTS code: BG312
    Main site or place of performance:

    Гр.Берковица, общ.Берковица, обл.Монтана, бул. „Мрамор“ № 6, блок 5.


   56. Description of the procurement:

    Обект: Многофамилна жилищна сграда-частна собственост, находяща се в гр. Берковица, бул. „Мрамор“ № 6, блок 5;Идентификатор на сградата: 03928.512.69.3 в ПИ 03928.512.69 по кадастралната карта(КК) на гр.Берковица. УПИ ІV, кв.78 по плана на гр.Берковица. Година на построяване: 1966 г.

    МЖС бул. „Мрамор“ № 6, блок 5, гр.Берковица се състои от от един обем — неотопляем сутерен, отопляем партер с магазини (кота ±0,00), четири жилищни етажа с конструктивна височина от 2,95м. МЖС позволява централен подход за обитатели от северната фасада.

    МЖС разполага със скелетно-гредова конструкция. Сградата е едносекционна с един вход, находящ се на източната фасада. Котата на главния вход не съвпада с котата на прилежащия терен, намира се на 50 см над него. МЖС се състои от четири надземни жилищни етажа, неотпляем сутерен със складове и мази и отопляем партерен етаж с магазини. Конструкцията на сградата е монолитна масивна, с носещи стоманобетонни елементи /колони, греди/.

    Площи: ЗП — 286 м2., РЗП — 1545,31м2: Отопляема площ: 1361.40 м2; Отопляем обем: 4206.73 м3;В обхватът на поръчката се включват, следните дейности: 1. Проектиране:Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект,за изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградата, в обхват и съдържание, съгласно техническата спецификация за обособената позиция, ЗУТ, подзаконови актове по прилагането му, вкл. Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.Инвестиционния проект, следва да бъде надлежно съгласуван с всички експлоатационни дружества и други съгласувателни органи и одобрен от главния архитект на Общината.Получаване на всички необходими становища и разрешения, съгласно българското законодателство.Проектите, следва да бъдат придружени с подробни количествено-стойности сметки по приложимите части, придружени с анализ на единичните цени за всички видове работи, включени в тях. Изпълнителят изготвя обобщена количествена и количествено-стойностна сметка като се съобразява със сумата по ценово предложение, както и количествено-стойностна сметка по обособени обекти и общи части на сградата. 2.Изпълнение на СМР: 1.всички задължителни енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна ефективност; 2.всички задължителни мерки, предписани в техническото обследване; 3.всички необходими мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда съгласно действащата нормативна уредба; 4. Препоръчителни мерки, описани в техн.спецификация; 5. Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и възстановяване на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването.Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с изискванията на българската нормативна уредба, техническите спецификации на вложените в строежа строителни продукти, материали и оборудване, и добрите строителни практики в България и в Европа.Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация (приемане) на СМР за обновяване за енергийна ефективност, ще се удостоверяват със съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Всички образци на документи, които засягат инвестиционния процес. 3. Упражняване на авторски надзор по ЗУТ-съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба.Прогнозната стойност на обособената позиция е 224 585,99 лв. без ДДС, разпределени, както следва:Изготвяне на технически инвестиционен проект във фаза работен и извършване на авторски надзор по време на строителството — 10 400 лв. без ДДС.Изпълнение на СМР-214 185,99 лв. без ДДС.


   57. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Показател Ср1(Срок за изготвяне на инвестиционния проект) / Weighting: 10 (десет) точки
    Quality criterion - Name: Показател Ср2(Срок за изпълнение на строително-монтажните дейности ) / Weighting: 30 (тридесет) точки
    Quality criterion - Name: Показател Ср3(Срок за реакция по отстраняване на възникнали дефекти в срока на гаранция) / Weighting: 10 (десет) точки
    Price - Weighting: 50 (петдесет) точки
   58. Estimated value:
    Value excluding VAT: 224 585.99 BGN
   59. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 24
    This contract is subject to renewal: no
   60. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   61. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   62. Information about options:
    Options: no
   63. Information about electronic catalogues:

   64. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: Проект № BG16RFOP001-2.001-0184„Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица“ по административен договор за предоставяне на БФП, продължава в Доп.информация.
   65. Additional information:

    № от ИСУН BG16RFOP001-2.001-0184-C01 и №РД-02-37-247/08.11.2016 г. на Министерство на Регионалното развитие и благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 — Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ по процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“ съфинансирана от ЕС чрез чрез ЕФРР.


   66. Title:

    Инженеринг на обект: жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, ул. „Александровска“ №27, бл.25 и бл. Ален мак 35


    Lot No: 6
   67. Additional CPV code(s):
    45000000, 71500000, 71300000, 71315000
   68. Place of performance:
    NUTS code: BG312
    Main site or place of performance:

    Гр. Берковица, общ.Берковица, обл.Монтана, ул. „Александровска“ №27, бл.25 и бл. Ален мак 35.


   69. Description of the procurement:

    Обект: Многофамилна жилищна сграда-частна собственост, находяща се в гр. Берковица, ул. „Александровска“ №27, бл.25 и бл. Ален мак 35;Идентификатор на сградата: 03928.512.525.3; 03928.512.525.4; 03928.512.525.5; в ПИ 03928.512.525 по кадастралната карта(КК) на гр.Берковица. Година на построяване: 1968 г.

    МЖС ул. „Александровска“ №27, бл.25 и бл. Ален мак 35, гр.Берковица се състои от два обема с три входа. Сградата разполага с неотопляем сутерен със складови помещения и за бл.„Ален Мак“ — гаражи, партер на кота ±0,00, четири жилищни етажа с конструктивна височина от 2,80м — 2,90м и подпокривен етаж. МЖС позволява централен подход за обитатели от северната фасада. МЖС разполага със скелетно-гредова конструкция. Сградата е двусекционна с три входа, находящи се на северната фасада. Котата на главния вход съвпада с котата на прилежащия терен. МЖС се състои от четири надземни жилищни етажа, неотпляем сутерен със складове, мази и неотопляем тавански етаж. Конструкцията на сградата е монолитна масивна, с носещи стоманобетонни елементи /колони, греди/. Площи: ЗП — 776 м2., РЗП — 3191,11м2: Отопляема площ: 2872.50м2; Отопляем обем: 8041.60 м3;В обхватът на поръчката се включват, следните дейности: 1. Проектиране:Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект,за изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградата, в обхват и съдържание, съгласно техническата спецификация за обособената позиция, ЗУТ, подзаконови актове по прилагането му, вкл. Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.Инвестиционния проект, следва да бъде надлежно съгласуван с всички експлоатационни дружества и други съгласувателни органи и одобрен от главния архитект на Общината.Получаване на всички необходими становища и разрешения, съгласно българското законодателство.Проектите, следва да бъдат придружени с подробни количествено-стойности сметки по приложимите части, придружени с анализ на единичните цени за всички видове работи, включени в тях. Изпълнителят изготвя обобщена количествена и количествено-стойностна сметка като се съобразява със сумата по ценово предложение, както и количествено-стойностна сметка по обособени обекти и общи части на сградата. 2.Изпълнение на СМР: 1.всички задължителни енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна ефективност; 2.всички задължителни мерки, предписани в техническото обследване; 3.всички необходими мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда съгласно действащата нормативна уредба; 4. Препоръчителни мерки, описани в техн.спецификация; 5. Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и възстановяване на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването.Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с изискванията на българската нормативна уредба, техническите спецификации на вложените в строежа строителни продукти, материали и оборудване, и добрите строителни практики в България и в Европа.Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация (приемане) на СМР за обновяване за енергийна ефективност, ще се удостоверяват със съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Всички образци на документи, които засягат инвестиционния процес. 3. Упражняване на авторски надзор по ЗУТ-съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба.Прогнозната стойност на обособената позиция е 463 900,29 лв. без ДДС, разпределени, както следва:Изготвяне на технически инвестиционен проект във фаза работен и извършване на авторски надзор по време на строителството — 21 600 лв. без ДДС.Изпълнение на СМР-442 300,29 лв. без ДДС.


   70. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Показател Ср1(Срок за изготвяне на инвестиционния проект) / Weighting: 10 (десет) точки
    Quality criterion - Name: Показател Ср2(Срок за изпълнение на строително-монтажните дейности ) / Weighting: 30 (тридесет) точки
    Quality criterion - Name: Показател Ср3(Срок за реакция по отстраняване на възникнали дефекти в срока на гаранция) / Weighting: 10 (десет) точки
    Price - Weighting: 50 (петдесет) точки
   71. Estimated value:
    Value excluding VAT: 463 900.29 BGN
   72. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 24
    This contract is subject to renewal: no
   73. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   74. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   75. Information about options:
    Options: no
   76. Information about electronic catalogues:

   77. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: Проект № BG16RFOP001-2.001-0184„Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица“ по административен договор за предоставяне на БФП, продължава в Доп.информация.
   78. Additional information:

    № от ИСУН BG16RFOP001-2.001-0184-C01 и №РД-02-37-247/08.11.2016 г. на Министерство на Регионалното развитие и благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 — Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ по процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“ съфинансирана от ЕС чрез чрез ЕФРР.


   79. Title:

    Инженеринг на обект: жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, ул. „Здравченица“ № 5, бл. 13


    Lot No: 7
   80. Additional CPV code(s):
    45000000, 71500000, 71300000, 71315000
   81. Place of performance:
    NUTS code: BG312
    Main site or place of performance:

    Гр.Берковица, общ.Берковица, обл.Монтана,


Еще тендеры из страны Болгария за этот срок

EBRD - The Treatment of Wet Solid Wastes Источник: TED

Financial leasing services Источник: TED

Low- and medium-voltage cable Источник: TED

Parts and accessories for vehicles and their engines Источник: TED

Rubber conveyor belts Источник: TED