Architectural design services

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Болгария
Язык: EN BG
Заказчик: Община Ловеч
Номер: 7033764
Дата публикации: 12-01-2018
Начальная цена контракта: 8 152 498 (RUB)
Оригинальная сумма: 235 000 (BGN)

Источник: TED
Описание на оригинальном языке
Тэги: Architectural design services Безопасность тендеры на отопление

Описание

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Община Ловеч
   ул. „Търговска“ № 22
   Ловеч
   5500
   Bulgaria
   Telephone: +359 68688242
   E-mail: lovechrsk@gmail.com
   Fax: +359 68688280
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   https://lovech.imeon.bg:4444/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3d=MfQpPCPPbxY%3d
   Additional information can be obtained from the abovementioned addressto the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
   Regional or local authority
  5. Main activity:
   Other activity: местно самоуправление
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Изработване на работен проект за „Регионална система за управление на отпадъците за регион Ловеч“.


   2. Main CPV code:
    71220000
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    I. Работен проект на „Регионална система за управление на отпадъците за регион Ловеч“ съгл. изискванията на чл. 3, ал. 1 от Наредба № 4/21.5.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, включващ Изработване на работен проект за „Регионална система за управление на отпадъците“, със следния обхват:

    — Подобект 1 „Компостираща инсталация“ — следва да е с проектен капацитет 3 500 т/год., от които: 2 000 т — разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци и 1 500 т — утайки от ПСОВ,

    — Подобект 2 „Инсталация за предварително третиране“ — капацитет на инсталацията — до 15 000 т/год.,

    — Подобект 3 „Площадка за рециклиране на строителни отпадъци“ — с капацитет до 25 000 т/год.,

    — Подобект 4 „Приемен център за безвъзмездно предаване на отпадъци от населението“.Подобект 5 „Площадка за депониране“.

    II. Провеждане на процедури по гл. 6 „Екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда“ от ЗООС на инвестиционния проект. Пълният обхват на дейностите, които трябва да се извършат от Изпълнителя, са посочени в ТС.


   5. Estimated total value:
    Value excluding VAT: 235 000.00 BGN
   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):

   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    с. Пресяка, община Ловеч, Република Българя


   4. Description of the procurement:

    Предмет на настоящата обществена поръчка е Изработване на работен проект за „Регионална система за управление на отпадъците за регион Ловеч“.

    I. Работен проект на „Регионална система за управление на отпадъците за регион Ловеч“ съгласно изискванията на чл. 3, ал. 1 от Наредба № 4 от 21.5.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, включващ Изработване на работен проект за „Регионална система за управление на отпадъците“, със следния обхват:

    — Подобект 1 „Компостираща инсталация“ — следва да е с проектен капацитет 3 500 т/годишно, от които: 2 000 т — разделно събранизелени и/или биоразградими отпадъци и 1 500 т — утайки от ПСОВ,

    — Подобект 2 „Инсталация за предварително третиране“ — капацитет на инсталацията — до 15 000 т/годишно,

    — Подобект 3 „Площадка за рециклиране на строителни отпадъци“ — с капацитет до 25 000 т/год.,

    — Подобект 4 „Приемен център за безвъзмездно предаване на отпадъци от населението“,

    — Подобект 5 „Площадка за депониране“.

    II. Провеждане на процедури по глава шеста „Екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда“ от ЗООС на инвестиционния проект.

    Пълният обхват на дейностите, които трябва да се извършат от изпълнителя, са посочени в Техническата спецификация.


   5. Award criteria:
   6. Estimated value:
    Value excluding VAT: 235 000.00 BGN
   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in days: 210
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:

    Посочената прогнозна стойност на обществената поръчка е максимална за офериране от участниците.


 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    Не се изисква.


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    Не се изисква.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    Участникът следва да разполага с персонал с определена професионална компетентност за изпълнение предмета на поръчката.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Участникът следва да разполага с персонал с определена професионална компетентност за изпълнението на обществената поръчка (собствени, наети или друго основание за ползване на експерти), в това число минимум:

    — проектант част „Архитектурна“ — завършено висше образование, специалност „Архитектура“ или еквивалентна, с ППП от КАБ, респективно призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации,

    — проектант част „Конструктивна“— завършено висше образование, специалност „Строителство на сгради и съоръжения“ или еквивалентна, с ППП от КИИП, респективно призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации,

    — проектант част ПБЗ — висше инженерно образование с ППП от КИИП, респективно призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации или еквивалент за завършен курс по „План за безопасност и здраве“,

    — проектант част ВиК — завършено висше образование, специалност „Водоснабдяване и канализация“ или еквивалентна, с ППП от КИИП, респективно призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации.

    — проектант част „Електрическа“ — завършено висше образование, специалност „Електротехника“ или еквивалентна, с ППП от КИИП, респективно призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации,

    — проектант част ОВК — завършено висше образование специалност „Топлотехника“ или еквивалентна, с ППП от КИИП, респективно призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации,

    — проектант по част „Енергийна ефективност“ — завършено висше образование с ППП по някоя от частите „Архитектурна“, „Конструктивна“, „Топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация“, „Електроснабдяване, електрообзавеждане и електрически инсталации“ или еквивалентна, респективно призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации,

    — проектант част „Пожарна безопасност“ — завършено висше образование, с ПП от КИИП или КАБ, респективно призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации,

    — проектант част „План за управление на строителните отпадъци“ — завършено висше образование, с ПП от КИИП или КАБ, респективно призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации,

    — проектант по част „Пътна“ — завършено висше образование, специалност „Пътно строителство“ или еквивалентна, с ППП от КИИП, респективно призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации,

    — проектант по част „Геодезия“ — завършено висше образование, специалност „Геодезия“ или еквивалентна, с ППП от КИИП, респективно призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации,

    — проектант по част „Технологична“ — завършено висше образование, с ПП от КИИП с ППП или ОПП в НПС „Технологии“ в съответствие с удостоверението си за ПП, респективно призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации.

    — проектант по част „Паркоустройство и благоустройство“ — висше образование степен „магистър“ инженер-озеленител и/или ландшафтен архитект или еквивалентно; ППП, респективно призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации,

    — проектант по част „Земна основа“ — висше образование степен „магистър“ инженер-геолог или еквивалентно; ППП, респективно призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации.

    Под „еквивалентна специалност“ в настоящата процедура следва да се разбира специалност получена в наше или чуждо (извън страната) учебно заведение, където съответната специалност е наименована по друг начин или обхваща същата област на знанието. Продължава в раздел VI.3 ...


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
    Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2018-02-15
   Local time: 17:30
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   BG
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2018-02-16
   Local time: 10:00
   Place:

   В сградата на Община Ловеч на адрес гр. Ловеч, ул. „Търговска“ № 22.


   Information about authorised persons and opening procedure:

   Съгласно чл. 54, ал. 2 от ППЗОП.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Посочената прогнозна стойност на обществената поръчка е максимална за офериране от участниците.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Комисия за защита на конкуренцията
   бул. „Витоша“ № 18
   София
   1000
   Bulgaria
   Contact person: 1000
   Telephone: +359 29884070
   E-mail: cpcadmin@cpc.bg
   Fax: +359 29807315
   Internet address: http://www.cpc.bg
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП. 5. Date of dispatch of this notice
  2018-01-10

Еще тендеры из страны Болгария за этот срок

Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services Источник: TED

Coronary endoprostheses Источник: TED

Fuel wood Источник: TED

Fuel wood Источник: TED

Fuel wood Источник: TED